సెప్టెంబర్ 2011 లో జరిగిన "శంకరాభరణం చిత్ర సమీక్ష" వీడియోలు

శంకరాభరణం చిత్ర సమీకష్ కు సంబందించిన 3 వీడియోలు ఇక్కడ చూడ గలరు. (భవిష్యత్తులో మరొక వీడియోను సమర్పించ గలము).