తెలుగు భాష తీరు తెన్నులు

బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖశర్మ గారి ఉపన్యాసం

2019 జూన్ నెలలో జరిగిన తెలుగువాహిని సమావేశం లో అతిధి ప్రసంగం - తెలుగు భాషా సాహిత్యం, దాని తీరు తెన్నులు