17 డిసెంబర్ 2011న జరిగిన తెలుగువాహిని సమావేశం నుండి 4 వీడియోలను ఈ క్రింద చూడ గలరు.