తెలుగులో వ్రాయండి!

https://www.google.com/intl/te/inputtools/try/

తెలుగులో వ్రాయడానికి ఇప్పటి వరకు వున్న పరికరాలలో ఈ గూగుల్ ఇన్‌పుట్ సాధనం బాగా సులువైనదని సభ్యులు భావిస్తున్నారు.