పాత సమాచారాలు

2020 March 28న కోవిడ్-19 వైరస్ వ్యాప్తి నివారణలో భాగంగా తెలుగువాహిని ఉగాది సమావేశం రద్దయినది.

2020 February 15న అనివార్య కారణాలవలన తెలుగువాహిని సమావేశం రద్దయినది.

2020 January 18న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి స్వగృహమందు జరిగినది!


2019 November 30న శ్రీ లలితాదిత్య గన్నవరం గారి ఉపన్యాసము మరియు అవధానము

2019 November 16న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మడుపు వారి స్వగృహమునందు జరిగినది!

2019 October 19న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ కృష్ణ మోహన్ & శ్రీమతి ఇందిర వేలూరి వారి స్వగృహమునందు జరిగినది!

2019 September 14న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ గురునాధ్ & శ్రీమతి గీతా దేసు వారి స్వగృహమునందు జరిగినది!

2019 July 20న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఆషువా గృహమందు జరిగినది!

2019 June 22న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శ్రీమతి శాంత అన్నమరాజు వారి భవనంలోని వేడుక శాలలో జరిగినది!

ఈ ప్రత్యేక సమావేశం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖశర్మ గారు ముఖ్య అతిధిగ విచ్చేసి తెలుగు భాష తీరు తెన్నుల గురించి ప్రసంగించారు

2019 May 18న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి స్వగృహమందు జరిగినది!

2019 April 06న తెలుగువాహిని వికారి నామ ఉగాది ప్రత్యేక సమావేశం శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి స్వగృహమందు జరిగినది!

2019 March 15 & 16న తెలుగువాహిని ప్రత్యేక సమావేశం డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి స్వగృహమందు జరిగినది!

2019 February 16న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి స్వగృహమందు జరిగినది!

2019 January 12న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీమతి స్మిత & శ్రీ విక్రమ్ సింగరాజు గార్ల స్వగృహమందు జరిగినది!


2018 November 24న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ గురునాధ్ & శ్రీమతి గీతా దేసు గారి ఇంట్లో జరిగినది!

2018 October 27న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల గారి ఇంట్లో జరిగినది!

2018 September 15న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీమతి రత్న & శ్రీ శాస్త్రి చెర్లా వారి పార్టీ హాలులో జరిగినది!

2018 August 18న తెలుగువాహిని ప్రత్యేక సమావేశం డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో జరిగినది!

2018 June 16న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో జరిగినది!

2018 May 19న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ నిఖిల్ & శ్రీమతి లలితా శ్రావణి చీమలకొండ వారి ఇంట్లో జరిగినది!

2018 April 21న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ సాయి ప్రసాద్ & శ్రీమతి శారద సోమయాజుల వారి ఇంట్లో జరిగినది!

2018 March 24న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో జరిగినది!

2018 February 24న తెలుగువాహిని సమావేశం ఈ నెల సమావేశం శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభాకర్ చెరువు గారి ఇంట్లో జరిగినది!

2018 January 20న తెలుగువాహిని సమావేశం శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరిగినది!


శ్రీ సత్యం & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ సాయిప్రసాద్ & శ్రీమతి శారద సోమయాజులు వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ మురళి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మదుపు వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ అశ్విన్ & శ్రీమతి సుధేష్ణ పిళ్ళారిశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శ్రీమతి శాంత అన్నమరాజు వారి ఇంట్లో సమావేశము!

శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుపాటి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశము!


శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ దగ్గుపాటి వారి స్వగృహమందు ప్రత్యేక చిరు సమావేశం!

డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

సత్యం & విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మడుపు గారి ఇంట్లోసమావేశం!

శ్రీ భాస్కర్ & శ్రీమతి కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ విక్రమ్ & స్మిత సింగరాజు గారి ఇంట్లో సమావేశం!


శ్రీ సత్యం పోతంశెట్టి & శ్రీమతి విజయ పోతంశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ భాస్కర్ & శ్రీమతి కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ కృష్ణ మోహన్ వేలూరి & శ్రీమతి ఇందిర గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల గారి ఇంట్లో

శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ సాయి & శ్రీమతి భ్రమర చీమలకొండ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!


శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శ్రీమతి శాంత అన్నమరాజు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ సత్యం పోతంశెట్టి & శ్రీమతి విజయ పోతంశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

తెలుగువాహిని పిక్‌నిక్

శ్రీ రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ సాయి & శ్రీమతి భ్రమర చీమలకొండ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ కృష్ణ మోహన్ & శ్రీమతి ఇందిర వేలూరి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ ఓంకారం & శ్రీమతి సరోజ అర్ధం గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లోసమావేశం!

శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి కొమరవోలు సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో

శ్రీ సింగరాజు విక్రమ్ & స్మిత గారి ఇంట్లో సమావేశం!


శ్రీ జొన్నలగడ్డ దివాకర్ & శ్రీమతి శారద గారి సమావేశం!

శ్రీ రమేష్ వేమూరి & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

డా॥ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుబాటి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల కరవది గారి ఇంట్లోసమావేశము

శ్రీ భాస్కర్ & శ్రీమతి కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లోసమావేశం!

శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మదుపు గారి ఇంట్లోసమావేశం!

శ్రీమతి కొమరవోలు సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో

శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ సాయి ప్రసాద్ సోమయాజుల & శ్రీమతి శారద సోమయాజుల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ సత్యం పోతంశెట్టి & శ్రీమతి విజయ పోతంశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ భాస్కర్ & శ్రీమతి కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ ఫణీంద్ర నాథ్ & శ్రీమతి లక్ష్మి వెల్లంకి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శ్రీమతి శాంత అన్నమరాజు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుబాటి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి కొమరవోలు సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

రాజేంద్ర ప్రసాద్ మోటేపల్లి & మాధవి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

సోమయాజులు సాయిప్రసాద్ & శారద గారి ఇంట్లో సమావేశం!

పోతంశెట్టి సత్యం & విజయ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

కొమరగిరి మురళి & మాలతి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

డా. రామ్ ప్రయాగ & సంధ్య గారి ఇంట్లో సమావేశం!

రావు కొమరవోలు & సరోజ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

కృష్ణ మోహన్ వేలూరి & ఇందిర గారి ఇంట్లో సమావేశం!

భాస్కర్ & కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీరామం & అజంతా దగ్గుపాటి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఫణీంద్ర నాథ్ & లక్ష్మి వెల్లంకి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

మాయాబజార్ చిత్ర సమీక్ష ఘనవిజయం!!

సింగరాజు విక్రమ్ & స్మిత గారి ఇంట్లో సమావేశం!

కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

కొమరవోలు రావు & సరోజ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

సాయిప్రసాద్ & శారద సోమయాజులు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

సత్యం & విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

శ్రీనివాస్ & పద్మ గొల్లపూడి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

రామ్ & సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

మురళి & మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

దగ్గుపాటి శ్రీరామ్ & అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

కొమరవోలు సరోజ & రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

భాస్కర్ & కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

విశ్వేశ్వరరావు & శాంత అన్నమరాజు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

కొమరవోలు సరోజ & రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

కరవది హనుమంతరావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

దిగ్విజయంగా ముగిసిన "కొ.కు, శ్రీశ్రీ, గోపీచంద్ శత జయంతి ఉత్సవాలు"

సత్యం గారి ఇంట్లో సమావేశం!

డెట్రాయిట్ లో "కొకు, శ్రీశ్రీ, గోపీచంద్" ల శత జయంతోత్సవాలు

శ్రీని & పద్మ గొల్లపూడి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

పుస్తక ఆవిష్కరణ

టొరొంటో తెలుగు రచయితల పుస్తకావిష్కరణ!!

కల్లూరి శివరాజ్ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం

శంకర్ భాస్కరుని గారి ఇంట్లో సమావేశం!

నవీన్ చంద్ర గారి ఇంట్లో సమావేశం

తెలుగువాహిని గురించి టీవీ లో..

కళ గారి ఇంట్లో సమావేశం.