శ్రీ హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల కరవది గారి ఇంట్లోసమావేశము

మే నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 11, 2013న శ్రీ హనుమంతరావు & శ్రీమతి మధుబాల కరవది గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

779 Envoy Drive,

Mississauga,

ON, L5W 1H3

ఫోను:

905-696-7628

మ్యాపు: