సత్యం & విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం September 18, 2010 న పోతంశెట్టి సత్యం & విజయ గారి ఇంట్లో (వారి బిల్డింగ్ పార్టీ రూములో) జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 pm.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న రెండు కథల కోసం ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ September_2010 ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి. (స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే చివరిలో కనిపిస్తుంది).

Address:

115 Hillcrest Ave.

Mississauga, ON L5B 3Y9

Phone:

289-232-8437

647-770-6299

Parking:

The official visitor's parking is available in Level P1 (also a few spots in-front of the building).

This building is next to the Cooksville Go station in Mississauga. So I guess you can also park in the Go station parking lot for free during the weekends.

Direction to P1 parking:

When you turn right from Hillcrest Avenue, take the ramp to the underground parking on your right. Follow the signs of number "115" and "Visitor parking" to park your car in Level P1. Turn right and park in any space that is marked as "V" on the walls. Once you have parked there, look for the nearest entry (marked as EXIT) into the building (a few feet away) and use our buzz code 351 for us to let you in. Once you get into the building lobby, please provide your car details to the security. The details like the Make, Model and the plate number. (This is not applicable if you have used the Go station parking).

The party room is opposite to the security desk in the lobby, on your right.

Map: