టొరొంటో తెలుగు రచయితల పుస్తకావిష్కరణ!!

మన టొరొంటో తెలుగు రచయితలు, రచయిత్రులు వ్రాసి, ప్రచురించిన ఓ వినూత్న కథల సంపుటిక ఆవిష్కరణ ఈ నెల July 25, 2009 న జరుగనున్నది!!

సమయం: 1:00 PM to 4:30 PM

స్థలం: Albert Campbell Library

496 Birchmount Rd.

Toronto, ON, M1K 1N8

416-396-8890

మన సభ్యులతో పాటు, సాహిత్యాభిలాష వున్న మన తెలుగు వారందరూ ఆహ్వానితులే!!