శ్రీ విక్రమ్ & స్మిత సింగరాజు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం January 16, 2016న శ్రీ విక్రమ్ & స్మిత సింగరాజు గారి నూతన గృహంలో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

గమనిక: క్రింది చిరునామా క్రొత్తది. చూసుకోకుండా పాత ఇంటికి వెళ్ళకండి.

చిరునామా:

663 Strawberry Court,

Oshawa, ON L1K 2J5

ఫోను:

416 274 4937

దారి: