శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుబాటి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం June 15, 2013న శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

గమనిక: శ్రీరామం గారు గత నెలలో మన అందరికొరకు ముద్రించి ఇచ్చిన నన్నయ్య నలోపాఖ్యానంపై సంక్షిప్త వ్యాఖ్యానం ను ఈ నెల సమావేశనికి తెచ్చుకోవావడం మరువ వద్దు. నలోపాఖ్యానం ఈ నెల పూర్తి అవుతుంది.

చిరునామా:

62 McCabe Crescent,

Thornhill, ON, L4J 2Y7

ఫోను:

905-738-1521

Map: