శ్రీ సింగరాజు విక్రమ్ & స్మిత గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని (సంక్రాంతి) సమావేశం Saturday, January 11, 2014న శ్రీ సింగరాజు విక్రమ్ & స్మిత గారి ఇంట్లో (వారి పార్టీ హాలులో) జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా).

ఫోను:

Home: 647-477-3320

Vikram: 647-991-3327

Smitha: 416-274-4937

చిరునామా:

1000 The Esplanade North, Unit 1604

Pickering, ON L1V6V4

డ్రైవింగ్ డైరెక్షన్లు:

FROM TORONTO: Take the ON-401 E; Take exit 394 for Regional Road 38/Whites Road; Turn left at Whites Rd; Take the 1st right onto Highway 2/Kingston Rd; Turn right at Glenanna Rd; Take the 1st left onto The Esplanade N; Destination will be on the left in about 50 m;

There will be a manned security hut in the visitors parking lane. Say "Smitha 1604" Take the day pass. Proceed straight in. There are 2 high-rise buildings. It is the building "1000" on the left. Park in front of this building in the designated visitors spots on the ground floor itself. There is additional visitors parking on the side and back of the building as well. Once you park and come in from the main front entrance, Vikram will meet you in the lobby, you don't have to punch any buzz codes.