శ్రీ సాయి ప్రసాద్ సోమయాజుల & శ్రీమతి శారద సోమయాజుల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం October 13, 2012న శ్రీ సాయి ప్రసాద్ సోమయాజుల & శ్రీమతి శారద సోమయాజుల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న రెండు కథల కోసం ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్ళి అక్కడ 2012_October ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:

214 David Dunlap Circle

North York, ON M3C 4C1

ఫోను:

Home: 416-551-4766

Mobile: 416-707-8290

పార్కింగ్:

కార్ పార్కింగ్ గురించి ఒక ప్రత్యేక విన్నపం: సభ్యులు ఈ నెలలో వీలయినంత వరకు కార్ పూలింగ్ చేయవలసినదిగా మనవి. పార్కింగ్ ఇంటికి దగ్గరలో వున్న రోడ్డు ప్రక్కన దొరకని పక్షంలో, దూరంగా పార్కు చేసి ఒక 5 లేక 10 నిమిషములు నడువ వలసి రావచ్చును. ఆ ప్రకారంగా సమయ పాలన గావించగలరు.

మ్యాపు: