శ్రీ సత్యం పోతంశెట్టి & శ్రీమతి విజయ పోతంశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం November 28, 2015న శ్రీ సత్యం పోతంశెట్టి & శ్రీమతి విజయ పోతం శెట్టి గారి ఇంట్లో (వారి బిల్డింగ్ పార్టీ రూములో) జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

115 Hillcrest Ave.

Mississauga, ON L5B 3Y9

ఫోను:

289-232-8437

647-887-8437

Parking:

The official visitors' parking is available in Level P1

When you turn from Hillcrest Ave into a road that leads to all the 4 buildings, take the ramp to the underground parking (on your right) that appears almost immediately after took the turn from Hillcrest Ave. Then, follow the signs of building number "115" and "Visitor parking" to park your car in Level P1. That is, turning right and and an immediate right again and then park in any space that is marked as "V" on the walls or pillars. Once you have parked there, look for the nearest entry (marked as EXIT) into the building (a few feet away) and use our buzz code మూడు, ఐదు, ఒకటి for us to welcome you in. Once you get into the building lobby, please provide the details of your car to the security person sitting in the lobby. The details are about your vehicle Make, Model and the plate number.

The party room is opposite to the security desk in the lobby, on your right.

By the way, our building 115 is adjoining to the Cooksville GO station, we think that GO station parking is available free on weekends. If you use this parking lot, you need not (and cannot) register your car with building security.

మ్యాపు: