శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం October 15, 2016న శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 5:00 గంటలకు, ఠంచనుగా.

చిరునామా:

320 Staines Road,

Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:

416-297-6184

దారి: