శ్రీ రమేష్ వేమూరి & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం అక్టోబరు 19వ తారీఖున శ్రీ రమేష్ వేమూరి & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథల కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2013_October ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:

15 Stonechurch Crescent

Markham, ON, L6B 0L3

ఫోను:

416 297 4869