శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం November 26వ తారీఖున శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

15 Stonechurch Crescent

Markham, ON, L6B 0L3

ఫోను:

416-297-4869

మ్యాపు: