శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మడుపు గారి ఇంట్లోసమావేశం!

మే నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 14, 2016న శ్రీమతి విజయలక్ష్మి & శ్రీ ప్రభాకర్ మడుపు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

17 Cannington Cres,

Brampton, ON L6X 2Y5

ఫోను:

905-454-2595

దారి: