శ్రీ ఫణీంద్ర నాథ్ & శ్రీమతి లక్ష్మి వెల్లంకి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం May 26, 2012న శ్రీ ఫణీంద్ర నాథ్ & శ్రీమతి లక్ష్మి వెల్లంకి గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ(ల) కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2012 May ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:

1294 Midgreen Lane,

Mississauga,

ON L5V 2E3

ఫోను:

905-369-0333

Directions:

401 Mavis South;

Right on Bristol (West);

Pass Terryfox, next traffic light is Loonlake;

Right on Loonlake;

First left turn at Midgreen Lane;

1294 is on left side.

Map: