శ్రీ ఓంకారం & శ్రీమతి సరోజ అర్ధం గారి ఇంట్లో సమావేశం!

మే నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 24వ తారీఖున శ్రీ ఓంకారం & శ్రీమతి సరోజ అర్ధం గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

123 Freshmeadow Dr.

Toronto, ON M2H 2P9

ఫోను:

416-494-1408

మ్యాపు: