శ్రీ నిఖిల్ & శ్రీమతి లలితా శ్రావణి చీమలకొండ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 19, 2018న శ్రీ నిఖిల్ & శ్రీమతి లలితా శ్రావణి చీమలకొండ వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

362 McCartney Cres,

Milton, ON L9T 0B3

వాహనములు నిలుపు స్ధలము:

On-street parking is allowed on ONE SIDE (on their house side) only.

ఫోను:

905-878-7973

మ్యాపు: