శ్రీ మురళి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 16th September 2017శ్రీ మురళి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి వారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు, ఠంచనుగా.

చిరునామా:

14 Geddy Street,

Whitby, ON L1P 1P8

ఫోను:

905-665-4824

మ్యాపు: