శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం జూన్ 27వ తారీఖున (నాల్గొవ శనివారం) శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

14 Geddy Street,

Whitby, ON, L1P 1P8

ఫోను:

905-665-4824

మ్యాపు: