శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 20th February 2016 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:

120 Carrington Drive,

Richmond Hill, On L4C 7Y9

ఫోను:

905-884-9896

దారి: