శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశము!

తదుపరి తెలుగువాహిని సమావేశం 21 January 2017 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:

120 Carrington Drive,

Richmond Hill, ON L4C 7Y9

ఫోను:

905-884-9896

దారి: