శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 17th December, 2011 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2011 December ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:

120 Carrington Drive

Richmond Hill, On L4C 7Y9

ఫోను:

905-884-9896

మ్యాపు: