శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం June 18, 2016న శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

320 Staines Road,

Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:

416-297-6184

దారి: