శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది వారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం March 18, 2017న శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

779 Envoy Drive,

Mississauga,

ON, L5W 1H3

ఫోను:

905-696-7628

దారి: