శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం January 21, 2012న శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2012 January ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:

779 Envoy Drive,

Mississauga,

ON L5W 1H3

ఫోను:

905-696-7628

Map: