శ్రీమతి కొమరవోలు సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం February 18, 2012న శ్రీమతి కొమరవోలు సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

320 Staines Road,

Toronto, ON M1X 2B5

ఫోను:

416-297-6184

Map: