శ్రీమతి కొమరవోలు సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం January 19, 2013న శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతినెలా చదివే కథలూ, కావ్యాలతో పాటు ఈ నెల శ్రీ తిరుమల కృష్ణ దేశికాచారి గారు తన కావ్యాల నుండి కొన్నిపద్యాలను వినిపించి, వాటిని వివరిస్తారు.

చిరునామా:

320 Staines Road,

Toronto, ON M1X 2B5

ఫోను:

416-297-6184

Map: