శ్రీ కృష్ణ మోహన్ వేలూరి & శ్రీమతి ఇందిర గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 23వ తారీఖున శ్రీ కృష్ణ మోహన్ వేలూరి & శ్రీమతి ఇందిర గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

1 Vassor Way,

Brampton, ON, L6P 3V2

(Intersection: Hwy 50 & Bellchase Trail)

ఫోను:

905-203-1799

సమీప మ్యాపు: