శ్రీ కృష్ణ మోహన్ & శ్రీమతి ఇందిర వేలూరి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

Change of host: The venue for this month's meeting is moved to Sai Chimalakonda's premises per Sai gari request. (See the above news item for details).

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం June 21వ తారీఖున శ్రీ కృష్ణ మోహన్ & శ్రీమతి ఇందిర వేలూరి వారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

1 Vassar Way,

Brampton, ON, L6P 3V2

(Intersection: Hwy 50 & Bellchase Trail)

ఫోను:

905-203-1799

మ్యాపు: