శ్రీ జొన్నలగడ్డ దివాకర్ & శ్రీమతి శారద గారి సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం November 23, 2013న శ్రీ జొన్నలగడ్డ దివాకర్ & శ్రీమతి శారద గారు తెలుగువాహిని కొరకు బుక్ చేసిన క్రింది పార్టీ హాలులో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

115 Hillcrest Ave.

Mississauga, ON L5B 3Y9

బజర్ కోడ్:

351

ఫోను:

289-232-8437

647-887-8437

Parking:

The official visitor's parking is available in Level P1

When you turn right from Hillcrest Avenue, take the ramp to the underground parking on your right. Follow the signs of building number "115" and "Visitor parking" to park your car in Level P1. Turn right and an immediate right again and then park in any space that is marked as "V" on the walls. Once you have parked there, look for the nearest entry (marked as EXIT) into the building (a few feet away) and use our buzz code 351 for us to let you in. Once you get into the building lobby, please provide the details of your car to the security in lobby. The details are about the Make, Model and the plate number. The party room is opposite to the security desk in the lobby, on your right.

By the way, this building is next to the Cooksville GO station, we guess the GO station parking is available for free on weekends. If you use this parking lot, you need not (read cannot) register your car with 115 building security.

మ్యాపు: