శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 19th March 2016న శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా).

చిరునామా:

62 McCabe Crescent,

Thornhill, ON L4J 2Y7

ఫోను:

905-738-1521

దారి: