శ్రీ భాస్కర్ & శ్రీమతి కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం 17th October 2015శ్రీ భాస్కర్ & శ్రీమతి కళ పిళ్ళారిశెట్టి గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా).

చిరునామా:

61 Weston Crescent,

Ajax, ON, L1T 0C7

ఫోను:

905-239-2662

మ్యాపు: