శ్రీ అశ్విన్ & శ్రీమతి సుధేష్ణ పిళ్ళారిశెట్టి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 24th June 2017న శ్రీ అశ్విన్ & శ్రీమతి సుధేష్ణ పిళ్ళారిశెట్టి వారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:

5 Sea Lion Road,

Brampton, ON L6V4P8

ఫోను:

దారి: