సింగరాజు విక్రమ్ & స్మిత గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం January 15, 2010న శ్రీ సింగరాజు విక్రమ్ & స్మిత గారి ఇంట్లో (వారి పార్టీ హాలులో) జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 గంటలకు (ఠంచనుగా).

చిరునామా:

1000 The Esplanade North,

Pickering, ON L1V6V4

డ్రైవింగ్ డైరెక్షన్లు:

FROM TORONTO: Take the ON-401 E; Take exit 394 for Regional Road 38/Whites Road; Turn left at Whites Rd; Take the 1st right onto Highway 2/Kingston Rd; Turn right at Glenanna Rd; Take the 1st left onto The Esplanade N; Destination will be on the left;

There will be a manned security hut in the visitors parking lane. Say "Vikram 1604" Take the day pass. Proceed straight in. There are 2 high-rise buildings. Ours is the building "1000" on the left. Park infront in the visitors. There is additional visitors parking on the side and back of the building as well. Come in from the main entrance in the front. I will meet you in the lobby.

-Vikram

ఫోను:

Home: 647-477-3320

Mobile: 647-991-3327