సత్యం గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం September 19, 2009 న పోతంశెట్టి సత్యం & విజయ గారి ఇంట్లో (వారి బిల్డింగ్ పార్టీ రూములో) జరుగ నున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

Address:

115 Hillcrest Ave.

Mississauga, ON L5B 3Y9

Parking:

Visitor parking is available in Level P1 (also a few spots in-front of the building).

This building is next to the Go station. I guess you can also freely park there during weekends, but the official free parking for you is P1 Visitor parking of building 115.

Direction to P1 parking:

When you turn right from Hillcrest Avenue, take the ramp to the underground parking on your right, go strait, turn right and park. (You can also look for the signs of number "115" and "Visitor parking").

Once you have parked there, look for the nearest entry (a few feet away) and use our buzz code 351 to get in.

When you meet Satya, the first thing you will do is, providing your car details: Make, Model and the plate number. (He has to register it with security. You can also email these details to him well ahead of the time, if you can).

అదనపు వివరాలకు కేలండర్ మరియు సభ్యుల పేజీలను సందర్శించండి.