రావు కొమరవోలు & సరోజ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం June 18, 2011న శ్రీ రావు కొమరవోలు & శ్రీమతి సరోజ గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ఠంచనుగా. దయచేసి 3:50కే అక్కడికి చేరడానికి ప్రయత్నించ వలసినదిగా మనవి.

ఈ సమావేశపు కార్యక్రమ వివరాల పట్టికను, మనం చదువుతున్న కథను ఫైళ్ళు పేజీలో చూడగలరు.

చిరునామా:

320 Staines Road,

Toronto, ON

ఫోను:

416-297-6184

Map: