రాజేంద్ర ప్రసాద్ మోటేపల్లి & మాధవి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 19th November, 2011న శ్రీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ & మాధవి మోటేపల్లి గారి పార్టీ రూములో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 19 November 2011 ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:

Party Room in P1 (Opp: Manager Room)

4725 Sheppard Ave. East

Scarborough, ON M1S 3V8

Buzz Code: 1017

ఫోను:

Mobile: 416-803-6269

పార్కింగ్:

వాహనములు నిలుపు స్థలము భవనమునకు కుడి వైపున కలదు.

మ్యాపు: