ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం November 21, 2009న డా. రామ్ ప్రయాగ & సంధ్య గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. (ఠంచనుగా) .

Address:

14, Irongate Place

Brantford, ON, N3R 5V5

Phone:

519-304-1235