ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం

అనివార్య కారణాలవలన ఈ నెల (June 20, 2009) న రామ్ & సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో జరుగవలసిన తెలుగు వాహిని సమావేశం రద్దయినది.