కృష్ణ మోహన్ వేలూరి & ఇందిర గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 21, 2011న శ్రీ కృష్ణ మోహన్ వేలూరి & శ్రీమతి ఇందిర గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ఠంచనుగా. దయచేసి 3:50కే అక్కడికి చేరడానికి ప్రయత్నించ వలసినదిగా మనవి.

అలాగే, ఈ నెల జరుగనున్న కార్యక్రమ వివరాల పట్టికను ఫైళ్ళు పేజీలో చూడగలరు.

చిరునామా:

9 Pennyroyal crescent

Brampton, ON, L6S 6J7

ఫోను:

905-791-3490

Map: