కొమరవోలు రావు & సరోజ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం November 20, 2010న శ్రీ కొమరవోలు సరోజ & రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 గంటలకు (ఠంచనుగా).

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న రెండు కథల కోసం ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ November_2010 ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:

320 Staines Road,

Toronto, ON

ఫోను:

416-297-6184

Map: