కొమరవోలు సరోజ & రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం April 17, 2010న శ్రీ కొమరవోలు సరోజ & రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:30కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించవలసినదిగా మనవి.

చిరునామా:

320 Staines Road,

Toronto, ON

ఫోను:

416-297-6184

Map: