కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం January 16, 2010న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:30 కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించండి.

Address:

779 Envoy Drive,

Mississauga,

ON L5W 1H3

Phone:

905-696-7628

Map: