కరవది హనుమంతరావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం October 24, 2009న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు. (ఠంచనుగా) .

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు, ఈ నెల చదువుతున్న రెండు కథల కోసం ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ October_2009 క్రింద చూడండి.

Address:

779 Envoy Drive

Mississauga, ON

L5W 1H3

(Major intersection Mavis & Derry)

Phones:

Home: 905-696-7628

Cell: 416-970-6238

Map: