కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం December 18, 2010న శ్రీ కరవది హనుమంతరావు & మధుబాల గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 గంటలకు (ఠంచనుగా).

చిరునామా:

779 Envoy Drive,

Mississauga,

ON L5W 1H3

ఫోను:

905-696-7628

Map: