కల్లూరి శివరాజ్ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం July 18, 2009 న కల్లూరి శివరాజ్ గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

మరన్ని వివరాలకు కేలండర్ మరియు సభ్యుల పేజీలను సందర్శించండి.