కళ గారి ఇంట్లో సమావేశం.

తెలుగు వాహిని సమావేశం March 21, 2009 న కళా గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.

సమయం సాయంత్రం 3:30 గంటలకు.